Investorfradragsloven § 11

  1. § 11
    Der skal ske genbeskatning efter § 8, hvis virksomheden i et målselskab, hvori den skattepligtige har erhvervet aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, inden for 3 år efter erhvervelsen i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og stk. 6.