Dødsboskatteloven § 45

 1. § 45
  Hvis afdøde ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret drev en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle med virkning fra begyndelsen af dødsåret overtage forskudsafskrivninger, som afdøde havde foretaget efter afskrivningsloven, på de betingelser, der gjaldt for afdøde.
 2. Stk. 2.
  Anvendte afdøde virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret på indkomst fra en virksomhed, der tilhører den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle med virkning fra begyndelsen af dødsåret indtræde i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til indestående på konto for opsparet overskud, indskudskonto og mellemregningskonto ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når den pågældende virksomhed udgør én af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3. I stedet for indestående på konto for opsparet overskud, indskudskonto og mellemregningskonto ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret medregnes en forholdsmæssig del heraf, beregnet efter forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret. § 10, stk. 3, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Anvendte afdøde kapitalafkastordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit II, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret på indkomst fra en virksomhed, der tilhører den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle med virkning fra begyndelsen af dødsåret indtræde i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til indestående på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret.
 5. Stk. 5.
  Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse, når den pågældende virksomhed udgør én af flere virksomheder. § 11, stk. 3, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.