Forældreansvarsloven § 7

 1. § 7
  Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles forældremyndighed, hvis
  1. 1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 3 b, stk. 1, § 14, stk. 1, 3 eller 6, eller § 19, jf. § 14, stk. 1, 3 eller 6, har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet,
  2. 2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed efter § 9 eller
  3. 3) manden efter børnelovens § 1 a er registreret som far til barnet.
 2. Stk. 2.
  Dette gælder dog ikke, hvis erklæringen i stk. 1, nr. 1, er afgivet, uden at betingelserne i § 448 g i retsplejeloven for her i landet at behandle spørgsmålet om forældremyndighed er opfyldt.
 3. Stk. 3.
  Anses en mand for far eller en kvinde som medmor til barnet ifølge anerkendelse eller afgørelse, har forældrene fælles forældremyndighed, hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.
 4. Stk. 4.
  I andre tilfælde end nævnt i stk. 1-3 har moderen forældremyndigheden alene.