Foderfosfatafgiftsloven
Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats

 1. § 1
  Der betales afgift til statskassen af indholdet af mineralsk fosfor i mononatriumfosfat, monodicalciumfosfat, monocalciumfosfat, dicalciumfosfat, fosforsyre og lignende midler, som kan anvendes som ernæring til dyr (foderfosfater).
 2. Stk. 2.
  Der betales afgift til statskassen af varer, som indeholder foderfosfat, og som kan anvendes som ernæring til dyr (dækningsafgiftspligtige varer).
 1. § 2
  Afgiften udgør 4 kr. pr. kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat.

Registrerede virksomheder

 1. § 3
  Den, der fremstiller foderfosfater, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Den, der fra udlandet med henblik på videresalg modtager foderfosfat, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen meddeler efter anmodning en virksomhed bevilling til at undlade registrering og indbetaling af afgiften, jf. stk. 4 og 5, hvis virksomheden alene anvender mineralsk fosfor til
  1. 1) andre formål end ernæring til dyr,
  2. 2) produktion af ernæring til dyr, hvor hovedparten ikke afsættes til dyr på landbrugsvirksomheder,
  3. 3) videresalg til virksomheder, som alene anvender foderfosfat til de formål, der er nævnt i nr. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  Det er en betingelse for bevillingen efter stk. 3, at virksomheden, som modtager foderfosfat ved videresalg, afgiver en erklæring om, at der alene vil ske anvendelse som nævnt i stk. 3, nr. 1 og 2. Uanset fritagelsen skal virksomheden svare afgift ved salg til anden anvendelse end nævnt i stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en bevilling efter stk. 3, hvis en virksomhed gentagne gange anvender eller videresælger foderfosfat til andre formål end nævnt i stk. 3.
 6. Stk. 6.
  Der udstedes et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.
 1. § 4
  De registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtig foderfosfat med henblik på videresalg.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen meddeler efter anmodning virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, bevilling til afgiftsfritagelse efter samme vilkår som i § 3, stk. 3 og 4. Uanset fritagelsen skal virksomheden svare afgift ved salg til anden anvendelse end nævnt i § 3, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en bevilling til afgiftsfritagelse, hvis en virksomhed gentagne gange anvender eller videresælger foderfosfat til andre anvendelser end nævnt i § 3, stk. 3.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

 1. § 5
  For virksomheder, som også er registreret efter merværdiafgiftsloven, er afgiftsperioden efter denne lov den samme som virksomhedens afgiftsperiode efter merværdiafgiftsloven.
 2. Stk. 2.
  For andre virksomheder er afgiftsperioden måneden.
 1. § 6
  Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som vægten af mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat og udleveret fra virksomheden i perioden.
 2. Stk. 2.
  Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.
 3. Stk. 3.
  Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.
 1. § 7
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages mineralsk fosfor i
  1. 1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 4, stk. 1,
  2. 2) varer, der leveres til virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, eller § 4, stk. 2,
  3. 3) varer anvendt til produktion af varer omfattet af § 3, stk. 3, nr. 1 og 2,
  4. 4) varer, der leveres til udlandet,
  5. 5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, og
  6. 6) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

 1. § 8
  Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.
 1. § 9
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift af foderfosfat, der er omhandlet i § 7, stk. 1, nr. 4, samt af foderfosfat, som er anvendt efter § 3, stk. 3, nr. 1 og 2. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse er på mindst 500 kr. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 14, stk. 2, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsgodtgørelse efter stk. 1.

Regnskabsbestemmelser

 1. § 10
  Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over mængden af afgiftspligtig mineralsk fosfor i fremstillede varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen samt forbruget af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

 1. § 11
  Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af mineralsk fosfor i foderfosfat, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 1. § 12
  Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

 1. § 13
  Af mineralsk fosfor i foderfosfat, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, jf. dog §§ 4 og 8. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2. Der skal ikke ske angivelse eller svares afgift, hvis varemodtageren kan godtgøre, at der er sket betaling efter §§ 19 eller 20 eller foderfosfatet alene skal anvendes til formål, der er nævnt i § 3, stk. 3, nr. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 14 tilsvarende anvendelse.
 1. § 14
  Ved import af foderfosfat fra lande, som ikke er nævnt i § 13, svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 4 og 8. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Der skal ikke ske angivelse eller svares afgift, hvis varemodtageren kan godtgøre, at der er sket betaling efter §§ 19 eller 20 eller foderfosfatet alene skal anvendes til formål, der er nævnt i § 3, stk. 3, nr. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af foderfosfat, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2, 3 og 5-7 og § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 3. Stk. 3.
  For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Der skal ikke ske angivelse eller svares afgift, hvis varemodtageren kan godtgøre, at der er sket betaling efter §§ 19 eller 20.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.
 5. Stk. 5.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 eller § 13 skal føre regnskab over mængden af tilført mineralsk fosfor. Bestemmelserne i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Dækningsafgift

 1. § 15
  Af dækningsafgiftspligtige varer betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2 og 3. Der svares dog ikke afgift af varer omfattet af § 3, stk. 3, nr. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  Der skal ikke svares afgift efter stk. 1, hvis varemodtageren kan godtgøre, at der er sket betaling efter §§ 19 eller 20.
 3. Stk. 3.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 14, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2-5, tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2.
 4. Stk. 4.
  I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog stk. 2. Bestemmelserne i § 14, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Afgiften betales efter afgiftssatsen i § 2 på grundlag af vægten af mineralsk fosfor.
 6. Stk. 6.
  Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af mineralsk fosfor angives.
 7. Stk. 7.
  Kan angivelsen i stk. 5 ikke dokumenteres, eller er den angivne vægt væsentlig mindre end det faktiske indhold af fosfor fratrukket det beregnede naturlige indhold, skal den afgiftspligtige mængde fastsættes til det totale indhold af fosfor fratrukket det forventede naturlige indhold.
 8. Stk. 8.
  §§ 8 og 9 finder tilsvarende anvendelse på dækningsafgiften.

Varer, der medbringes fra udlandet

 1. § 16
  § 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer foderfosfat eller dækningsafgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed.

Kontrolbestemmelser

 1. § 17
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er omfattet af loven, herunder også virksomheder meddelt bevilling til afgiftsfritagelse efter § 3, stk. 3, og § 4, stk. 2, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedernes indehavere og beskæftigede personer i virksomhederne skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Materiale, som er nævnt i stk. 1, skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsdrivende skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.
 5. Stk. 5.
  Leverandører af afgiftspligtige varer skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer til erhvervsdrivende.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
 7. Stk. 7.
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.
 8. Stk. 8.
  I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 9. Stk. 9.
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1 og 7. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 18
  Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Andre bestemmelser

 1. § 19
  Udenlandske virksomheder, der er registreret her i landet efter reglerne i momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet ved fjernsalg sælger foderfosfater eller dækningsafgiftspligtige varer, dog ikke varer omfattet af § 3, stk. 3, nr. 1 og 2, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen, når den samlede levering af afgiftspligtige varer overstiger 280.000 kr. årligt, jf. dog §§ 4 og 8. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige vægt som den mængde fosfor, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. Opgørelsen sker efter reglerne i § 15, stk. 5-7.
 1. § 20
  Andre udenlandske virksomheder end de, der er omfattet af § 19, som leverer foderfosfater eller dækningsafgiftspligtige varer til ikke-registrerede virksomheder ved fjernsalg her til landet, dog ikke varer omfattet af § 3, stk. 3, nr. 1 og 2, kan registreres efter denne lov og indbetale afgift her i landet, jf. dog §§ 4 og 8. Registreringen kan ske ved en herboende repræsentant. Opgørelsen sker efter reglerne i § 15, stk. 5-7.
 1. § 21
  Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.
 2. Stk. 2.
  Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder §§ 6 og 7 og § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.
 1. § 22
  (Ophævet)
 1. § 23
  (Ophævet)
 1. § 24
  (Ophævet)
 1. § 25
  Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 14, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.
 1. § 26
  Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

 1. § 27
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
  2. 2) overtræder § 3, stk. 1 eller 2, § 10, stk. 1, § 14, stk. 1, 2. pkt., § 19, 1. pkt., eller § 29, stk. 3-5,
  3. 3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 9, stk. 2,
  4. 4) undlader at efterkomme et påbud meddelt efter § 14, stk. 4, 1. pkt., eller § 17, stk. 2-5,
  5. 5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 12 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller
  6. 6) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289, straffes den, der begår en af de i stk. 1 eller 2 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 28
  Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 29
  Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 9 og 10. Skatteministeren kan herved bestemme, at bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning, medbringes eller modtages fra udlandet.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der registreres efter lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af foderfosfat og af dækningsafgiftspligtige varer. For dækningsafgiftspligtige varer skal alene varer fremstillet eller anskaffet efter tidspunktet for denne lovs fremsættelse indgå.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, som ikke er omfattet af stk. 3, og som med henblik på videresalg eller anvendelse ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning af foderfosfat eller dækningsafgiftspligtige varer indkøbt efter tidspunktet for fremsættelsen af denne lov, hvor den afgiftspligtige mængde er på 1.250 kg eller derover, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.
 5. Stk. 5.
  Virksomheder, der er omfattet af stk. 3 eller 4, skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp.
 6. Stk. 6.
  Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden indbetale afgift af den i stk. 3 nævnte lagerbeholdning af dækningsafgiftspligtige varer til told- og skatteforvaltningen.
 7. Stk. 7.
  Virksomheder, der er omfattet af stk. 4, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden indbetale afgift af den i stk. 4 nævnte lagerbeholdning til told- og skatteforvaltningen.
 8. Stk. 8.
  Betales afgiften efter stk. 6 eller 7 ikke rettidigt, finder lovens § 11 tilsvarende anvendelse.
 9. Stk. 9.
  For skatteåret 2005 fastsættes størrelsen af grundskyldnedsættelsen, der på årsbasis udgør 0,5 promille, forholdsmæssigt i forhold til det antal måneder, hvor afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat opkræves i 2005. Den amtskommunale grundskyldpromille for de berørte ejendomme i 2005 vil herefter udgøre 2 promille fratrukket den forholdsmæssigt fastsatte nedsættelse. Den i § 2, stk. 4, 4. pkt., i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme fastsatte promille vedrørende beregning af et eventuelt tilskud til Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner fastsættes for skatteåret 2005 til 8,0 promille tillagt den forholdsmæssigt fastsatte grundskyldnedsættelse. De nævnte promiller afrundes til 2 decimaler.
 10. Stk. 10.
  For skatteåret 2005 gælder, at nedsættelsen af grundskylden for den enkelte ejendom foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2005 eller senere. Hvis der er tale om mere end en rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2005 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.
 1. § 30
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
 1. § 31
  (Udelades)
 1. § 32
  (Udelades)

1) §§ 31-32 vedrører ændringer i andre love.