Europol-loven
Lov om Den Europæiske Politienhed (Europol)

Bilag 1

 1. § 1
  Rådsafgørelsen om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol), jf. bilag 1 til denne lov, gælder her i landet.
 1. § 2
  Rigspolitiet er den nationale enhed efter rådsafgørelsens artikel 8.
 2. Stk. 2.
  Enhver forvaltningsmyndighed kan videregive oplysninger til Rigspolitiet til brug for udførelsen af opgaver efter rådsafgørelsen. Anmoder Rigspolitiet herom, skal de pågældende oplysninger videregives.
 1. § 3
  Datatilsynet er den nationale kontrolinstans efter rådsafgørelsens artikel 33.
 1. § 4
  For den, som har tavshedspligt efter rådsafgørelsens artikel 41, stk. 2, finder reglerne i straffelovens §§ 152-152 e tilsvarende anvendelse.
 1. § 5
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af de aftaler m.v., der indgås i medfør af rådsafgørelsens artikel 51.
 1. § 6
  Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om for­bry­del­ser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om for­bry­del­ser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europol-ansatte under udførelse af opgaver i Danmark efter rådsafgørelsens artikel 6.
 2. Stk. 2.
  Forvolder Europol-ansatte under udførelse af opgaver i Danmark efter rådsafgørelsens artikel 6 skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatningen af justitsministeren.
 3. Stk. 3.
  Klager over Europol-ansattes adfærd under udførelse af opgaver i Danmark efter rådsafgørelsens artikel 6 behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og 93 d.
 1. § 7
  Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
 2. Stk. 2.
  Lov nr. 415 af 10. juni 1997 om gennemførelse af Europolkonventionen ophæves.
 1. § 8
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Fær­øerne eller Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2009Under Vor Kongelige Hånd og SeglMARGRETHE R./ Brian Mikkelsen