Europol-loven § 6

  1. § 6
    Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om for­bry­del­ser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om for­bry­del­ser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europol-ansatte under udførelse af opgaver i Danmark efter rådsafgørelsens artikel 6.
  2. Stk. 2.
    Forvolder Europol-ansatte under udførelse af opgaver i Danmark efter rådsafgørelsens artikel 6 skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatningen af justitsministeren.
  3. Stk. 3.
    Klager over Europol-ansattes adfærd under udførelse af opgaver i Danmark efter rådsafgørelsens artikel 6 behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og 93 d.