Europol-loven § 2

  1. § 2
    Rigspolitiet er den nationale enhed efter rådsafgørelsens artikel 8.
  2. Stk. 2.
    Enhver forvaltningsmyndighed kan videregive oplysninger til Rigspolitiet til brug for udførelsen af opgaver efter rådsafgørelsen. Anmoder Rigspolitiet herom, skal de pågældende oplysninger videregives.