Erhvervsfremmeloven
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Kapitel 1 Formål

 1. § 1
  Formålet med denne lov er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering ved anvendelse af foranstaltninger, der sigter mod
  1. 1) at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel,
  2. 2) at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt,
  3. 3) at fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse,
  4. 4) at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling og
  5. 5) at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling.
 2. Stk. 2.
  Loven har endvidere til formål at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner.

Kapitel 2 Erhvervs- og vækstministerens beføjelser

 1. § 2
  Inden for de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, kan erhvervs- og vækstministeren til opfyldelse af lovens formål iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder bl.a.
  1. 1) analyser og evalueringer af erhvervspolitisk relevans, herunder vedrørende potentielle indsatsområder og eksisterende initiativer, samt regionale, nationale og internationale rammevilkår,
  2. 2) rådgivning om erhvervsudvikling, herunder om udvikling af såvel den nationale som den regionale og lokale erhvervsstruktur,
  3. 3) rådgivning om danske erhvervspolitiske interesser i forbindelse med forhandlinger om og implementering af internationale vilkår for erhvervslivet og om dansk erhvervslivs udfordringer i forbindelse med globaliseringen,
  4. 4) aktiviteter til fremme af udviklingen af nye samarbejdsformer, herunder offentlig-privat samarbejde og samarbejde mellem virksomheder, organisationsudvikling og udnyttelse af ledelsesmæssig og markedsmæssig viden,
  5. 5) aktiviteter til fremme af etablering af nye virksomheder,
  6. 6) aktiviteter til fremme af virksomhedernes opbygning af kompetence til design, markedsføring og eksport,
  7. 7) aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling,
  8. 8) aktiviteter til fremme af akkreditering,
  9. 9) aktiviteter til fremme af standardisering og
  10. 10) aktiviteter til fremme af metrologi.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan yde hel eller delvis finansiering og tilbyde andre økonomiske incitamenter til aktiviteter, der iværksættes inden for lovens formål. Finansieringen kan udbetales forskudsvis med vilkår om, at aktiviteternes endelige afregning efterfølgende kan godkendes.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler for tilbagebetaling af den ydede finansiering.
 1. § 3
  Erhvervs- og vækstministeren udsteder nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte erhvervsfremmeaktiviteter.
 2. Stk. 2.
  For aktiviteter, der iværksættes efter denne lov, kan erhvervs- og vækstministeren fastsætte nærmere regler om administration, herunder om behandling af ansøgninger om medfinansiering til offentlige myndigheder, organisationer, institutter, virksomheder og enkeltpersoner m.v., regler om godkendelse, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn og regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af EU’s informationsprocedure for tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 764 af 9. juli 2008 om procedure for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF af 13. december 1995 om indførelse af en ordning for gensidig information om nationale foranstaltninger, der fraviger princippet om frie varebevægelser inden for Fællesskabet.
 1. § 3 a
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, kommunerne og regionerne, herunder de regionale vækstfora, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Danmarks Vækstråd og det nationale akkrediteringsorgan samt offentlige eller private institutioner, som erhvervs- og vækstministeren i henhold til bemyndigelse har henlagt sine beføjelser til, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 3 b
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder m.v., jf. § 3 a, stk. 1 og 4, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den myndighed m.v., jf. § 3 a, stk. 1 og 4, der har udstedt afgørelserne og dokumenterne, som afsender.
 1. § 3 c
  Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en offentlig myndighed m.v., jf. § 3 a, stk. 1 og 4, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.
 1. § 4
  Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  For erhvervsfremmeaktiviteter, som er iværksat i henhold til denne lov, og som af erhvervs- og vækstministeren er henlagt til administration i Erhvervsstyrelsen, kan ministeren bestemme, at Erhvervsstyrelsen i nærmere bestemt omfang kan henlægge opgaver ved administrationen af konkrete aktiviteter til anden offentlig myndighed eller privat institution.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser efter lovens kapitel 7 til Sikkerhedsstyrelsen.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at de beføjelser, der i medfør af stk. 3 er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen, og som vedrører administrationen af de metrologiske regler, som er fastsat i medfør af § 15, kan henlægges til en anden offentlig myndighed eller en privat institution. Sikkerhedsstyrelsen indgår i givet fald de nødvendige aftaler herom. Henlægges de beføjelser, som er nævnt i 1. pkt., til en privat institution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på institutionens virksomhed med administration af det pågældende område.

Kapitel 3 Danmarks Vækstråd

 1. § 5
  Til fremme af lovens formål nedsætter erhvervs- og vækstministeren Danmarks Vækstråd.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Vækstråd, herunder for kredsen af indstillingsberettigede aktører, samt inden for hvilke områder rådet selv kan igangsætte aktiviteter eller henlægge opgaver til opfølgning herpå til Erhvervsstyrelsen.
 1. § 6
  Danmarks Vækstråd har til opgave at
  1. 1) rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik,
  2. 2) styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik og bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark,
  3. 3) udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder indsatsen for yderområderne, og løbende følge effekten af de erhvervs- og vækstrettede dele af disse strategier,
  4. 4) udtale sig som høringspart om statslige initiativer, der vedrører den regionale erhvervsudvikling, og
  5. 5) rådgive erhvervs- og vækstministeren om udvikling af og opfølgning på nationale regionalfonds- og socialfondsfinansierede programmer.
 1. § 7
  Danmarks Vækstråd består af en formand og 20 medlemmer, som udpeges af erhvervs- og vækstministeren.
 2. Stk. 2.
  Formanden og medlemmerne til Danmarks Vækstråd udpeges således:
  1. 1) Formanden og 4 medlemmer udpeges personligt af erhvervs- og vækstministeren,
  2. 2) 5 medlemmer, som skal være formænd for regionale vækstfora, én fra hver region, udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora,
  3. 3) 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de kommunale parter,
  4. 4) 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, og
  5. 5) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.
 3. Stk. 3.
  For medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 2, nr. 2-5, udpeges tillige suppleanter.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer samt lønmodtagerorganisationer der er indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.
 5. Stk. 5.
  Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen.
 6. Stk. 6.
  Danmarks Vækstråd fastlægger selv sin forretningsorden, som skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kapitel 4 Regioner

 1. § 8
  Regionsrådet varetager den regionale erhvervsudvikling. Hertil nedsætter regionsrådet et eller to vækstfora. Regionsrådet træffer beslutning om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Regionsrådet er forpligtet til at følge en indstilling, som støttes af mindst 2/3 af kommunerne i regionen. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give Bornholms Kommune tilladelse til at nedsætte et selvstændigt vækstforum og stille sekretariatsbetjening til rådighed herfor.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give regionsråd tilladelse til, at der oprettes flere end to vækstfora i regionen.
 3. Stk. 3.
  Kommuner indgår i et vækstforum nedsat af regionsrådet i den region, kommunen geografisk er en del af, jf. dog stk. 1, sidste pkt.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give tilladelse til, at kommuner herudover kan være repræsenteret i et vækstforum, der er etableret i naboregionen.
 5. Stk. 5.
  Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give tilladelse til, at to regionsråd kan oprette et fælles vækstforum. Forud for ansøgning herom skal regionsrådene høre kommunerne og øvrige relevante aktører i begge regioner.
 6. Stk. 6.
  Regionsrådet udpeger efter inddragelse af vækstforummets medlemmer vækstforummets formand blandt vækstforummets medlemmer.
 7. Stk. 7.
  Regionsrådet stiller sekretariat til rådighed for vækstforummet.
 8. Stk. 8.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om regioners samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning.
 1. § 8 a
  Regionsrådet skal med bidrag fra de regionale vækstfora, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi.
 2. Stk. 2.
  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.
 3. Stk. 3.
  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan indeholde andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik m.v.
 4. Stk. 4.
  Inden vedtagelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal regionsrådet foretage en offentlig høring af udkast til strategien. Regionsrådet fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 5. Stk. 5.
  Med henblik på at fremme realiseringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan regionsrådet
  1. 1) efter indstilling fra vækstfora medfinansiere konkrete erhvervsudviklingsprojekter, jf. § 9, stk. 1, og
  2. 2) yde økonomisk støtte til kommuner, foreninger, organisationer m.v. til konkrete projekter, hvis det er muligt efter anden lovgivning.
 1. § 9
  Regionsrådet kan efter indstilling fra vækstfora medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for
  1. 1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning,
  2. 2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering,
  3. 3) etablering og udvikling af nye virksomheder,
  4. 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,
  5. 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og
  6. 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet kan acceptere eller afvise indstillinger fra vækstfora om udviklingsmidlernes anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Regionen kan efter indstilling fra vækstfora deltage i regionale grænseoverskridende erhvervsudviklingsmæssige samarbejder, som geografien naturligt begrunder. De relevante aktører inddrages i dette arbejde.
 4. Stk. 4.
  De erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes af regionen, jf. stk. 1, skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende regioner.
 5. Stk. 5.
  De erhvervsudviklingsaktiviteter, der nævnt i stk. 1, skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder. Vækstfora kan godkende, at regionsrådsmedlemmer deltager i bestyrelser for de selvstændige juridiske enheder, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  1. 1) Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet.
  2. 2) Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen.
  3. 3) Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i den selvstændige juridiske enhed.
 6. Stk. 6.
  De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.
 1. § 9 a
  (Ophævet)

Kapitel 5 Regionale vækstfora

 1. § 10
  De regionale vækstfora har til opgave
  1. 1) med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd, jf. § 6, nr. 3, at udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele, jf. § 8 a, stk. 2, af den regionale vækst- og udviklingsstrategi inden for hele regionen eller den del heraf, som det enkelte vækstforum dækker,
  2. 2) at redegøre for de initiativer, som vækstfora vil foretage som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, jf. nr. 1,
  3. 3) at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yder-områder, og
  4. 4) inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. stk. 4 og § 8 a, stk. 5, nr. 1.
 2. Stk. 2.
  De enkelte vækstfora skal gennemføre Danmarks Vækstråds anbefalinger, jf. § 6, nr. 3, jf. dog 2. pkt. Gennemfører et regionalt vækstforum ikke en eller flere af Danmarks Vækstråds anbefalinger, skal det regionale vækstforum begrunde dette over for Danmarks Vækstråd.
 3. Stk. 3.
  Som led i bidraget til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, jf. stk. 1, nr. 1, skal de enkelte vækstfora beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen.
 4. Stk. 4.
  Vækstfora afgiver efter reglerne i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og anden lovgivning indstilling til staten om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål, jf. § 9.
 5. Stk. 5.
  Myndighederne, til hvem vækstfora afgiver indstilling om anvendelsen af midler, påser, at indstillingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 6. Stk. 6.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om evaluering af den i stk. 3 nævnte indsats for yderområderne.
 1. § 11
  De regionale vækstfora består af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Et vækstforum sammensættes således:
  1. 1) 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ,
  2. 2) 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,
  3. 3) 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,
  4. 4) 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og
  5. 5) 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.
 2. Stk. 2.
  Medlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen. Nyudpegning skal dog altid finde sted i forlængelse af regionsrådsvalg.
 3. Stk. 3.
  Det enkelte regionale vækstforum fastlægger selv sin forretningsorden. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte bestemmelser om udpegning af yderligere medlemmer til et vækstforum.

Kapitel 6 Kommunerne

 1. § 12
  Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder.
 2. Stk. 2.
  Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.
 3. Stk. 3.
  Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder.
 1. § 13
  Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for
  1. 1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning,
  2. 2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering,
  3. 3) etablering og udvikling af nye virksomheder,
  4. 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,
  5. 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og
  6. 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne.
 2. Stk. 2.
  Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med § 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.
 1. § 13 a
  (Ophævet)

Kapitel 7 Akkreditering og metrologi m.v.

 1. § 14
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter de regler vedrørende akkreditering, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 765 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter, herunder regler om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan og dets opgavevaretagelse, jf. stk. 2, og indgår de nødvendige aftaler herom. Forvaltningsloven finder anvendelse på akkrediteringsorganets udførelse af akkrediteringsopgaver.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter de regler, som er nødvendige for anvendelsen her i landet af den i stk. 1 nævnte forordning, herunder regler om det i stk. 1 nævnte organs akkreditering af virksomheder til f.eks. prøvning, kalibrering, medicinske undersøgelser, certificering, inspektion, attestering, CO₂-verifikation, og miljøverifikation samt regler om sanktioner ved manglende overholdelse af en meddelt akkreditering.
 3. Stk. 3.
  Akkrediteringsorganet kan efter særskilt aftale herom med erhvervs- og vækstministeren foretage akkreditering i udlandet.
 1. § 15
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om metrologi, herunder om, hvilke måleenheder der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om måleteknik og måleinstrumenter samt deres anvendelse, regler om anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter, regler om måleteknisk kontrol, regler om, hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål eller vægt, herunder regler om klassificering, sortering og lign., samt regler om bemyndigelse af organer til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til nationale regler og EU-retten.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren udpeger nationale metrologiinstitutter til at etablere og vedligeholde primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Stk. 4-6. (Ophævet)

 1. § 16
  Det nationale akkrediteringsorgan kan inden for en ramme aftalt mellem organet og erhvervs- og vækstministeren kræve betaling for driftsopgaver, som relaterer sig til akkrediteringsydelsen. Ved akkrediteringsydelsen forstås f.eks. akkreditering af laboratorier til prøvning og kalibrering samt akkreditering af virksomheder og personer til certificering, inspektion, attestering, CO₂-verifikation og miljøverifikation.
 2. Stk. 2.
  En offentlig myndighed eller en privat institution, der i medfør af § 4, stk. 4, varetager opgaver med administration af reglerne om metrologi, kan opkræve gebyr for bl.a. udarbejdelse af certifikater og typegodkendelser samt udpegning af bemyndigede organer efter regler, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.
 1. § 17
  Afgørelser truffet af den, som erhvervs- og vækstministeren har bemyndiget hertil, efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser truffet af akkrediteringsorganet, jf. § 14, eller en offentlig myndighed eller privat institution, der i medfør af § 4, stk. 4, varetager administrationen af de metrologiske regler, kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen, jf. dog stk. 3 og 4.
 3. Stk. 3.
  Enhver, der har modtaget en afgørelse om afslag på eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning om akkreditering eller en afgørelse om hel eller delvis tilbagekaldelse eller suspension af en meddelt akkreditering, kan anmode akkrediteringsorganet om at foretage en ny vurdering af sagen.
 4. Stk. 4.
  Hvis den fornyede behandling af sagen efter stk. 3 ikke fører til, at klageren fuldt ud imødekommes, kan afgørelsen indbringes for Klagenævnet for Udbud.
 5. Stk. 5.
  Klage efter stk. 2-4 skal være indgivet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
 1. § 17 a
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at forskrifter vedrørende metrologi og akkreditering udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder, anlæg, installationer, indretninger og produkter m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 9 Regnskaber, sanktioner og straffebestemmelser

 1. § 19
  Erhvervs- og vækstministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen m.v. Regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og ledelsesberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale, herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v. samt andet materiale og oplysninger, som skønnes af betydning for udførelsen af kontrol og tilsyn.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige en styrelse til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte regler i forbindelse med administrationen af midler bevilget efter denne lov.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan mod behørig legitimation uden retskendelse til brug for den i stk. 1 nævnte administration m.v.
  1. 1) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler og
  2. 2) på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.
 1. § 20
  (Ophævet)
 1. § 21
  Op til 20 pct. af den finansiering, der er bevilget i henhold til § 2, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med bevillingsmodtagers eventuelle restancer til det offentlige.
 1. § 22
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v.,
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller
  2. 2) fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Den, der undlader at efterkomme pålæg efter § 18, stk. 2, kan straffes med bøde.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 4. Stk. 4.
  I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Kapitel 10 Ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 23
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren bemyndiges samtidig til at ophæve lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003 med senere ændringer, og lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 med senere ændringer.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte bestemmelser om særlige overgangsordninger for berørte medarbejdere, institutioner og disses opgaver på erhvervsområdet, herunder for erhvervsservicecentre samt selvstændige juridiske enheder med erhvervsudviklingsformål, som frem til 2007 medfinansieres af amter.
 1. § 24
  Ansøgninger, der er indsendt i henhold til lov om erhvervsfremme inden denne lovs ikrafttræden, behandles efter hidtil gældende bestemmelser.
 2. Stk. 2.
  De i henhold til lov om erhvervsfremme udstedte bekendtgørelser og forskrifter samt meddelte tilladelser, godkendelser, akkreditering, bemyndigelser m.v. har fortsat gyldighed, indtil de ændres, tilbagekaldes, udløber eller ophæves i medfør af bestemmelserne i denne lov. Tilsvarende gælder for dispensationer i henhold til § 2, stk. 5, i lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 med senere ændringer.
 1. § 25
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft herfor med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.