Erhvervsfremmeloven § 8

 1. § 8
  Regionsrådet varetager den regionale erhvervsudvikling. Hertil nedsætter regionsrådet et eller to vækstfora. Regionsrådet træffer beslutning om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Regionsrådet er forpligtet til at følge en indstilling, som støttes af mindst 2/3 af kommunerne i regionen. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give Bornholms Kommune tilladelse til at nedsætte et selvstændigt vækstforum og stille sekretariatsbetjening til rådighed herfor.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give regionsråd tilladelse til, at der oprettes flere end to vækstfora i regionen.
 3. Stk. 3.
  Kommuner indgår i et vækstforum nedsat af regionsrådet i den region, kommunen geografisk er en del af, jf. dog stk. 1, sidste pkt.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give tilladelse til, at kommuner herudover kan være repræsenteret i et vækstforum, der er etableret i naboregionen.
 5. Stk. 5.
  Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give tilladelse til, at to regionsråd kan oprette et fælles vækstforum. Forud for ansøgning herom skal regionsrådene høre kommunerne og øvrige relevante aktører i begge regioner.
 6. Stk. 6.
  Regionsrådet udpeger efter inddragelse af vækstforummets medlemmer vækstforummets formand blandt vækstforummets medlemmer.
 7. Stk. 7.
  Regionsrådet stiller sekretariat til rådighed for vækstforummet.
 8. Stk. 8.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om regioners samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning.