Erhvervsfremmeloven § 4

 1. § 4
  Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  For erhvervsfremmeaktiviteter, som er iværksat i henhold til denne lov, og som af erhvervs- og vækstministeren er henlagt til administration i Erhvervsstyrelsen, kan ministeren bestemme, at Erhvervsstyrelsen i nærmere bestemt omfang kan henlægge opgaver ved administrationen af konkrete aktiviteter til anden offentlig myndighed eller privat institution.
 3. Stk. 3.
  Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser efter lovens kapitel 7 til Sikkerhedsstyrelsen.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at de beføjelser, der i medfør af stk. 3 er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen, og som vedrører administrationen af de metrologiske regler, som er fastsat i medfør af § 15, kan henlægges til en anden offentlig myndighed eller en privat institution. Sikkerhedsstyrelsen indgår i givet fald de nødvendige aftaler herom. Henlægges de beføjelser, som er nævnt i 1. pkt., til en privat institution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på institutionens virksomhed med administration af det pågældende område.