Dødsboskifteloven § 33

 1. § 33
  Er betingelserne for privat skifte opfyldt, kan boet efter anmodning udleveres til forenklet privat skifte, såfremt
  1. 1) der ikke i boet skal svares bo- eller tillægsboafgift,
  2. 2) der ikke er arvinger eller legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge,
  3. 3) boet ikke er skattepligtigt,
  4. 4) afdøde ikke ved dødsfaldet drev eller inden for det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, har drevet selvstændig virksomhed og
  5. 5) der ikke i boet findes aktiver, der er skattemæssigt af- eller nedskrivningsberettigede.
 2. Stk. 2.
  Reglerne i § 25, stk. 2-4 og 6, §§ 26, 27 og 29, § 30, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og § 65 finder anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Arvingerne skal i forbindelse med boets udlevering indgive en opgørelse over boets aktiver og passiver til skifteretten. Opgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler om opgørelsen. En kreditor eller legatar, som har retlig interesse deri, kan forlange at blive gjort bekendt med opgørelsen.