Dødsboskifteloven § 25

 1. § 25
  Et bo udleveres til privat skifte, såfremt
  1. 1) alle arvinger anmoder derom,
  2. 2) boets aktiver samt en eventuel sikkerhedsstillelse må antages at være tilstrækkelige til at dække boets gæld og der ikke er konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent,
  3. 3) mindst en af boets arvinger kan optræde under skiftet uden at være repræsenteret ved værge eller skifteværge og er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
  4. 4) afdøde ikke ved testamente har udelukket privat skifte, jf. § 36, nr. 4, og
  5. 5) afgørende hensyn, herunder arvingernes manglende betalingsevne, ikke taler imod privat skifte.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om privat skifte fremsættes af arvingen, dennes værge eller skifteværge. Er arvingen under konkurs, skal anmodningen tiltrædes af konkursboet, jf. konkurslovens § 35.
 3. Stk. 3.
  Skifteretten skal i forbindelse med boets udlevering give skriftlig meddelelse til legatarer om deres ret.
 4. Stk. 4.
  Arvingerne skal senest i forbindelse med boets udlevering til privat skifte indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende indsendes gennem skifteretten.
 5. Stk. 5.
  Arvingerne skal senest 6 måneder efter dødsdagen, dog senest 2 måneder efter boets udlevering, indgive en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Opgørelsen indgives i to eksemplarer, der begge skal være underskrevet af samtlige arvinger. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler om opgørelsen. En kreditor eller legatar, som har retlig interesse deri, kan forlange at blive gjort bekendt med opgørelsen.
 6. Stk. 6.
  Arvingerne skal angive en person, til hvem henvendelser vedrørende boet kan finde sted.