Dødsboskifteloven § 16

 1. § 16
  Skifteværgen varetager, i det omfang arvingen eller dennes værge selv er forhindret deri, arvingens interesser under boets behandling.
 2. Stk. 2.
  I de i § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilfælde skal skifteværgen i privatskiftede boer lade arvingen eftersøge, således at det så vidt muligt inden boets afslutning kan fast-slås, om arvingen er i live, eller hvor arvingen opholder sig. Skifteretten kan yde bistand dermed.
 3. Stk. 3.
  Skifteværgen kan få nødvendige udlæg dækket og, i den udstrækning det er rimeligt, et vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af skifteretten, betales af den arving, der er under skifteværgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af statskassen.
 4. Stk. 4.
  Reglerne i værgemålslovens §§ 12, 24, 26, 27 og 31 finder tilsvarende anvendelse. Bestemmelserne i §§ 28, 29 og 30 finder anvendelse med de ændringer, der følger af forholdets natur.
 5. Stk. 5.
  Justitsministeren fastsætter regler om udlæg og vederlag som nævnt i stk. 3.