VE-loven § 7

 1. § 7
  Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets og salgsoptionens størrelse på baggrund af en individuel vurdering heraf. Taksationsmyndigheden foretager vurderingen og træffer afgørelsen efter vindmøllerne, solcelleanlægget, bølgekraftanlægget eller vandkraftværkets første producerede kilowatt-time. Opstilleren og ejeren af beboelsesejendommen kan uanset 1. pkt. indgå aftale om værditabets og salgsoptionens størrelse, jf. § 9, stk. 10.
 2. Stk. 2.
  Opstilleren meddeler taksationsmyndigheden det forventede tidspunkt for første producerede kilowatt-time og aftaler tidspunktet for vurderingen efter stk. 1 med taksationsmyndigheden. Taksationsmyndigheden kan pålægge opstilleren at fremskaffe det nødvendige materiale til brug for vurderingen efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ved opstilling af vindmøller i et område, der i en VVM-tilladelse er godkendt til opstilling af prototypevindmøller, skal taksationsmyndigheden i sin vurdering lægge til grund, at der opstilles det maksimale antal vindmøller af de maksimale dimensioner, som VVM-tilladelsen for området giver mulighed for. Dette skal endvidere fremgå af indkaldelsen og orienteringsmaterialet efter reglerne i § 9. Opstilling af nye vindmøller eller ændringer af eksisterende vindmøller inden for samme område giver kun mulighed for at pålægge opstilleren yderligere værditabsbetaling og krav om at tilbyde en salgsoption, hvis ændringerne sker på baggrund af en ny VVM-tilladelse. Tilsvarende gælder ved vurdering af værditab og salgsoption for prototypehavvindmøller, dog således, at det er etableringstilladelsen efter § 25, som fastsætter rammerne for opstillingen af vindmøller.
 4. Stk. 4.
  Taksationsmyndigheden offentliggør myndighedens afgørelser om værditab og salgsoption.
 5. Stk. 5.
  Taksationsmyndigheden består af 1 formand, der skal have en juridisk kandidateksamen, og 1 sagkyndig i vurdering af værdien af ejendomme. I tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende. Den sagkyndige kan i disse tilfælde anmode om, at dennes vurdering af ejendommens værditab og salgsoptionens størrelse fremgår af afgørelsen. Klima-, energi- og forsyningsministeren beskikker et antal taksationsformænd og sagkyndige.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om beskikkelse af taksationsformænd og sagkyndige og taksationsmyndighedens virksomhed og honorering.