VE-loven § 7

 1. § 7
  Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering heraf. Opstilleren og ejeren af beboelsesejendommen kan dog i stedet indgå aftale om beløbets størrelse, jf. § 9, stk. 7.
 2. Stk. 2.
  Taksationsmyndigheden kan pålægge opstilleren at fremskaffe de nødvendige visualiseringer og skyggekast- og støjberegninger til brug for vurderingen efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ved opstilling af vindmøller i et område, der i en VVM-tilladelse er godkendt til opstilling af prototypevindmøller, skal taksationsmyndigheden i sin vurdering lægge til grund, at der opstilles det maksimale antal vindmøller af de maksimale dimensioner, som VVM-tilladelsen for området giver mulighed for. Dette skal endvidere fremgå af annoncering m.v. efter § 9. Opstilling af nye vindmøller eller ændringer af eksisterende vindmøller inden for samme område giver kun mulighed for at pålægge opstilleren yderligere værditabsbetaling, såfremt ændringerne sker på baggrund af ny VVM-tilladelse. Tilsvarende gælder ved vurdering af værditab for prototypehavvindmøller, dog således, at det er etableringstilladelsen efter § 25, som fastsætter rammerne for opstillingen af vindmøller.
 4. Stk. 4.
  Taksationsmyndigheden består af 1 formand, der opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer, og 1 sagkyndig i vurdering af værdien af beboelsesejendomme. I tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende. Den sagkyndige kan i disse tilfælde anmode om, at dennes vurdering af ejendommens værditab fremgår af afgørelsen. Energi-, forsynings- og klimaministeren beskikker et antal taksationsformænd og sagkyndige.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om taksationsmyndighedens virksomhed og honorering.