VE-loven § 54

  1. § 54
    For vindmøller omfattet af værditabs- og salgsoptionsordningen i §§ 6-12 og VE-bonusordningen i § 13 kan udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov kun finde sted, hvis
    1. 1) klima-, energi- og forsyningsministeren har godkendt den skriftlige meddelelse og materialet til brug for det offentlige møde om værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen efter § 9, stk. 6, og
    2. 2) opstilleren har gennemført det offentlige møde om værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen, jf. § 9, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 for at modtage pristillæg og andre ydelser er opfyldt. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at mindre væsentlige overtrædelser af reglerne ikke skal medføre bortfald af pristillæg og andre ydelser.