VE-loven §§ 35b-35f

 1. § 35 b
  Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på havvindmøller, som indgår i forsøgsprojekter på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter ansøgning yde pristillæg efter stk. 3-5 til havvindmøller, som indgår i forsøgsprojekter, som efter klima-, energi- og forsyningsministerens vurdering har fornøden udviklingshøjde, maksimalt består af otte møller og har behov for yderligere støtte for at blive realiseret. Tilsagn om pristillæg kan alene gives indtil udgangen af 2016 og inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt på 50 MW.
 3. Stk. 3.
  Der ydes pristillæg til havvindmøller, som har fået tilsagn efter stk. 2, for summen af en elproduktion i 15.000 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 12,7 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning.
 4. Stk. 4.
  Pristillægget efter stk. 3 fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 70 øre pr. kWh.
 5. Stk. 5.
  Der ydes ikke pristillæg efter stk. 3 og 4 i timer, hvor den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling af pristillæg efter denne bestemmelse.
 1. § 35 c
  Denne bestemmelse omhandler pristillæg for elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land, der opstilles på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg senest den 31. december 2019 for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 100 mio. kr. (2017-priser).
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022 for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter puljernes størrelse og antal for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde, jf. stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om loft for den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg og regler om kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger budgettet for puljen, jf. stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om det maksimale antal vindmøller pr. ansøgt projekt.
 1. § 35 d
  Denne bestemmelse omhandler pristillæg for elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på havet eller på land bortset fra vindmøller, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og vindmøller, der opstilles på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune, jf. § 35 c.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg senest den 31. december 2019 for elektricitet fra vindmøller på land omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 10 MW i 2018 og en pulje på 25 MW i 2019.
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022 for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter puljernes størrelse og antal for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde, jf. stk. 2 og 3.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg og regler om kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen, jf. stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om det maksimale antal vindmøller pr. ansøgt projekt.
 1. § 35 e
  Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller på land, der opfylder kriterierne i stk. 3 (særordning for mindre landvindprojekter), og som nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortset fra vindmøller, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og senest den 31. december 2019 efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 39 mio. kr. (2017-priser).
 3. Stk. 3.
  Der kan alene ydes tilsagn om pristillæg til projekter, der opfylder følgende kriterier:
  1. 1) Der skal i 2017 have været behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  2. 2) En lokalplan for projektet skal være vedtaget inden den 1. januar 2017.
  3. 3) Projektet udgør maksimalt seks vindmøller.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg, fastsætter regler om nærmere kriterier for behandling af klagesagerne i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017 og fastsætter kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger budgettet i puljen.
 1. § 35 f
  Denne bestemmelse omhandler investeringsstøtte i form af tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan forud for arbejdets påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om tilskud til opstilling af vindmøller omfattet af stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 2, herunder om følgende:
  1. 1) Ansøgning om tilsagn og ansøgning om udbetaling af tilskud, herunder om ansøgningsproceduren, ansøgningsperioder og tilskudspuljernes størrelse.
  2. 2) Støtteberettigede omkostninger, støtteintensiteten, tilskudsloft og tilskuddets størrelse og beregning.
  3. 3) Den dokumentation, der skal tilvejebringes for at kunne opnå tilsagn og for at kunne få udbetalt tilskud efter denne bestemmelse.
  4. 4) Betingelser for at kunne opnå tilsagn om tilskud og for at kunne få udbetalt tilskud efter denne bestemmelse.
  5. 5) Vilkår i tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud, herunder vilkår om oplysningspligt, tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud og helt eller delvist bortfald af tilsagn.
  6. 6) Kriterier for udvælgelse af ansøgninger om tilskud, herunder eventuelt lodtrækning, hvis den samlede ansøgte sum overstiger tilskudspuljens størrelse, jf. nr. 1.
 4. Stk. 4.
  Ministeren fører tilsyn med, at reglerne i denne bestemmelse og regler udstedt i medfør heraf samt eventuelle betingelser og vilkår i tilsagn overholdes.