VE-loven § 35 c

 1. § 35 c
  Denne bestemmelse omhandler pristillæg for elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land, der opstilles på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg senest den 31. december 2019 for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 100 mio. kr. (2017-priser).
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022 for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter puljernes størrelse og antal for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde, jf. stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om loft for den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg og regler om kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger budgettet for puljen, jf. stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om det maksimale antal vindmøller pr. ansøgt projekt.