VE-loven § 35 e

 1. § 35 e
  Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller på land, der opfylder kriterierne i stk. 3 (særordning for mindre landvindprojekter), og som nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortset fra vindmøller, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og senest den 31. december 2019 efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 39 mio. kr. (2017-priser).
 3. Stk. 3.
  Der kan alene ydes tilsagn om pristillæg til projekter, der opfylder følgende kriterier:
  1. 1) Der skal i 2017 have været behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  2. 2) En lokalplan for projektet skal være vedtaget inden den 1. januar 2017.
  3. 3) Projektet udgør maksimalt seks vindmøller.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg, fastsætter regler om nærmere kriterier for behandling af klagesagerne i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017 og fastsætter kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger budgettet i puljen.