VE-loven § 41

 1. § 41
  Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.
 2. Stk. 2.
  Der ydes et pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 nettilsluttet senest den 19. november 2012, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh.
 3. Stk. 3.
  Der ydes et pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 nettilsluttet i perioden fra og med den 20. november 2012 til og med den 31. december 2015, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 250 øre pr. kWh for vindmøller med en installeret effekt på 10 kW eller derunder og tilsammen udgør 150 øre pr. kWh for vindmøller med en installeret effekt på over 10 kW. Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan forud for et projekts påbegyndelse yde tilsagn om pristillæg i perioden 2016-2019 for elektricitet fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Tilsagn om pristillæg efter 1. pkt. ydes for elektricitet fra følgende vindmøller med den nævnte støtte inden for en pulje på 1 MW pr. år:
  1. 1) Vindmøller, hvor den samlede installerede effekt af vindmøller tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 10 kW eller derunder. For elektricitet fremstillet på sådanne vindmøller ydes et pristillæg, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 212 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet i 2016. For vindmøller, hvor der er ydet tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således, at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 38 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2017 til og med den 1. januar 2019. Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet eller klima-, energi- og forsyningsministeren gældende pristillæg.
  2. 2) Vindmøller, hvor den samlede installerede effekt af vindmøller tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør over 10 kW, dog højst 25 kW. For elektricitet fremstillet på sådanne vindmøller ydes et pristillæg, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris udgør 132 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet i 2016. For vindmøller, hvor der er ydet tilsagn om pristillæg den 1. januar eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således, at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 18 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2017 til og med den 1. januar 2019. Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet eller klima-, energi-og forsyningsministeren gældende pristillæg.
 5. Stk. 5.
  Det er en betingelse for pristillæg efter stk. 4, at vindmøllen nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagn om pristillæg. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. For tilsagn ydet i 2016 og 2017 er det en betingelse for udbetaling af pristillæg efter stk. 4, at klima-, energi- og forsyningsministeren har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 30. september 2020. For tilsagn ydet i 2018 er det en betingelse for udbetaling af pristillæg efter stk. 4, at klima-, energi- og forsyningsministeren har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 30. september 2021. For tilsagn ydet i 2019 er det en betingelse for udbetaling af pristillæg efter stk. 4, at klima-, energi- og forsyningsministeren har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 30. september 2022.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn om pristillæg efter stk. 4 og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis de samlede ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen i det pågældende år.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om forhøjelse af puljen efter stk. 4, hvis den årlige pulje ikke er blevet fuldt udnyttet i de foregående år.