Udstykningsloven § 35

  1. § 35
    Enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse, kan anmode en praktiserende landinspektør om at afholde en skelforretning, jf. dog § 41. Den, der anmoder herom, hæfter for betalingen af de omkostninger, der er forbundet med forretningen, jf. dog § 39.
  2. Stk. 2.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om skelforretninger.