Udstykningsloven § 34

  1. § 34
    En ejendomsgrænse må kun afmærkes eller fastlægges ved mål, såfremt afsætningen sker i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 gælder dog ikke i følgende tilfælde:
    1. 1) Skelafsætningen sker som led i en ejendomsberigtigelse.
    2. 2) Ved skelafsætningen konstateres der fejl i matriklens oplysninger om skellets beliggenhed. Det påhviler landinspektøren at indberette fejlen til Geodatastyrelsen.
  3. Stk. 3.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler for, i hvilket omfang naboejere skal inddrages, inden der foretages skelafsætning, og i hvilket omfang og på hvilken måde naboejerne skal orienteres om en foretaget skelafsætning.
  4. Stk. 4.
    Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på afsætning af en ejendomsgrænse som led i en skelforretning efter §§ 35 og 36.