Udstykningsloven § 34

 1. § 34
  En ejendomsgrænse må kun afmærkes eller fastlægges ved mål, såfremt afsætningen sker i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder dog ikke i følgende tilfælde:
  1. 1) Skelafsætningen sker som led i en ejendomsberigtigelse.
  2. 2) Ved skelafsætningen konstateres der fejl i matriklens oplysninger om skellets beliggenhed. Det påhviler landinspektøren at indberette fejlen til Geodatastyrelsen.
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler for, i hvilket omfang naboejere skal inddrages, inden der foretages skelafsætning, og i hvilket omfang og på hvilken måde naboejerne skal orienteres om en foretaget skelafsætning.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på afsætning af en ejendomsgrænse som led i en skelforretning efter §§ 35 og 36.