Lov om Udbetaling Danmark §§ 22-24

 1. § 22
  Kommunerne skal ved indbetaling af bidrag til Udbetaling Danmark dække udgifterne til varetagelse af Udbetaling Danmarks sagområder, der er overført fra kommunerne.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark fastsætter størrelsen af bidragene. Bidragene skal dække samtlige udgifter til administration, sagsbehandling m.v. inden for et regnskabsår, som Udbetaling Danmark forventer at afholde i forbindelse med de opgaver, der er overført. I bidragene indgår Udbetaling Danmarks øvrige omkostninger, der er et led i driften af Udbetaling Danmark, f.eks. bestyrelseshonorarer, revisionshonorar, porto og statens udgifter til varetagelsen af opgaven som ansættelsesmyndighed for tjenestemænd, der overflyttes til ansættelse i staten efter lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, samt eventuelle over- eller underskud fra tidligere år.
 3. Stk. 3.
  I bidragene indgår udgifter til tilbagebetaling af lån, som er optaget efter § 32.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan fra kommunerne opkræve ekstraordinære bidrag, hvis administrationsbidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække Arbejdsmarkedets Tillægspensions udgifter til administrationen af Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver på sagsområder, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark efter § 1.
 5. Stk. 5.
  Kommunerne hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have for varetagelsen af opgaver på sagsområder, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark efter § 1.
 6. Stk. 6.
  Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte fordelingen af bidrag efter stk. 1 og 4 mellem kommunerne efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Ministeren kan herunder fastsætte regler om forskellige fordelinger for de enkelte dele af bidraget eller for fordelingen af udgifter vedrørende forskellige typer af sager.
 1. § 23
  Hvert år senest den 1. august meddeler Udbetaling Danmark et skøn over størrelsen af det kommende kalenderårs bidrag efter § 22, stk. 1, til hver enkelt kommunalbestyrelse.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal samtidig med godkendelse af Udbetaling Danmarks budget for det kommende års drift fastsætte størrelsen af det endelige samlede bidrag og det endelige bidrag for den enkelte kommune efter § 22, stk. 1. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark meddeler snarest muligt herefter størrelsen af den enkelte kommunes bidrag efter § 22, stk. 1.
 1. § 24
  Bidrag efter § 22, stk. 1, indbetales til Udbetaling Danmark månedsvis bagud og udgør 1/12 af det årlige bidrag.
 2. Stk. 2.
  Ved forsinket betaling af bidrag efter § 22, stk. 1 og 4, pålægges renter og rykkergebyr efter lov om renter ved forsinket betaling m.v.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmark har udpantningsret for bidrag, renter og gebyrer efter § 22, stk. 1 og 4.
 4. Stk. 4.
  Offentlige myndigheder skal efter anmodning give Udbetaling Danmark oplysninger af betydning for fastsættelse af bidrag efter §§ 22-24.
 5. Stk. 5.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administration, beregning, opkrævning og betaling af bidrag efter §§ 22-24. Ministeren kan herunder fastsætte regler for opgørelse, beregning, betaling og opkrævning af ekstraordinære bidrag efter § 22, stk. 4.