Toldloven § 81

 1. § 81
  Overskridelse af en af EU eller i medfør af § 13 fastsat frist for angivelse af varer til fortoldning eller udførsel straffes ikke, medmindre forholdet er omfattet af § 73. Den, angivelsespligten påhviler, skal betale ekspeditionsafgift for hver angivelse, der indgives for sent.
 2. Stk. 2.
  Ekspeditionsafgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. §§ 30 og 32-34.
 3. Stk. 3.
  Ekspeditionsafgiften udgør 550 kr. Skatteministeren kan fastsætte regler for fremgangsmåden ved pålæggelse og opkrævning af ekspeditionsafgiften.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan fritage for betaling af ekspeditionsafgift efter stk. 1, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.