Toldloven §§ 32-34

 1. § 32
  Told og afgifter af varer, der indføres fra tredjelande til privat brug, skal betales ved fortoldningens afslutning. Er varerne i postvæsenets eller jernbanens varetægt, betales tolden og afgifterne dog i forbindelse med varernes udlevering.
 1. § 33
  Told og merværdiafgift af varer, der indføres fra tredjelande i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, skal betales ved fortoldningens afslutning.
 2. Stk. 2.
  Told og merværdiafgift af varer, der i erhvervsmæssigt øjemed indføres til en varemodtager, hvis bo er under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, skal betales ved fortoldningens afslutning. Det samme gælder, hvis varemodtageren ved eksekution er fundet ude af stand til for tiden at betale sin gæld, hvis varemodtageren har standset sine betalinger, er under frivillig akkord eller likvidation, eller hvis varemodtageren på tidspunktet for fortoldningens afslutning er afgået ved døden.
 3. Stk. 3.
  Told og merværdiafgift af varer, der indføres til varemodtagere, som efter § 29, stk. 2, ikke kan opnå kredit, eller som efter § 38 ikke har adgang til kredit, skal betales ved fortoldningens afslutning.
 4. Stk. 4.
  Told af varer, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed efter § 30, stk. 2, skal betales til told- og skatteforvaltningen senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen.
 1. § 34
  Overskrides fristen i § 33, stk. 4, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, at betale en afgift på 230 kr. for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. § 30, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Betales told og afgifter i de i § 32 og § 33 nævnte tilfælde ikke, kan told- og skatteforvaltningen tage varerne i bevaring eller forlange dem genudført.
 3. Stk. 3.
  Betales told og afgifter af varer, der er taget i bevaring efter stk. 2, ikke inden 3 måneder efter fortoldningens afslutning, bortsælges varerne ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under kontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen, medmindre varemodtageren inden 1 år efter auktionen begærer auktionskøbesummen udbetalt, i hvilket tilfælde den udbetales med fradrag af told og afgifter samt påløbne omkostninger ved opbevaring og salg.