Toldloven § 30

 1. § 30
  Afregningsperioden for told og merværdiafgift af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 29, er kalendermåneden. Told og merværdiafgift af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 16. i måneden efter afregningsperioden.
 2. Stk. 2.
  Kredit efter stk. 1 er for så vidt angår told betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed.
 3. Stk. 3.
  Sikkerhed for at opnå kredit efter stk. 2 og sikkerhed for en potentiel toldskyld kan stilles ved:
  1. 1) Deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning.
  2. 2) Anden sikkerhedsstillelse.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at varemodtagere og -afsendere skal opfylde nærmere angivne betingelser for at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning. Skatteministeren kan derudover fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning, herunder størrelsen af det bidrag, der skal betales af varemodtagere og -afsendere, der deltager i ordningen. Bidraget betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelsen efter stk. 3, nr. 2.