Tobaksafgiftsloven § 36

  1. § 36
    Anvendelsesområdet for lovens §§ 9-10 a, 12, 18-23 og 33-35 er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1 og 7 tillige følgende varer:
    1. 1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.
    2. 2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.