Tobaksafgiftsloven § 29

 1. § 29
  Der svares ikke afgift af
  1. 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 9,
  2. 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,
  3. 3) varer, der udføres til steder uden for EU,
  4. 4) varer, der hos en autoriseret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage el.lign., jf. § 33,
  5. 5) varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer eller
  6. 6) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.
 2. Stk. 2.
  Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.
 3. Stk. 3.
  Varer, som tobaksfabrikanter sædvanemæssigt giver til de ansatte, kan afgiftsberigtiges med halvdelen af afgiften efter §§ 1 og 3 i lov nr. 46 af 24. februar 1960 for tilsvarende varer i den laveste afgiftsklasse. Sådanne varer må ikke gøres til genstand for omsætning.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer omfattet af § 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 13, stk. 1, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1, 2 og 4.