Teleloven § 79

  1. § 79
    Undlader de i § 73, stk. 1, nr. 1-8, 10, 11 og 13, forpligtede at afgive oplysninger, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur eller Teleklagenævnet kan kræve efter denne lov, eller at efterkomme afgørelser fra de pågældende myndigheder truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan de pågældende myndigheder pålægge den part, som oplysningspligten eller afgørelsen retter sig imod, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge efterkommelse heraf.
  2. Stk. 2.
    Undlader en udbyder, der i henhold til § 15, stk. 2, er udpeget som forsyningspligtudbyder, at efterkomme en afgørelse truffet af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller undlader en forsyningspligtudbyder at betale tvangsbøder pålagt i medfør af stk. 1, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tilbagekalde udpegningen som forsyningspligtudbyder.
  3. Stk. 3.
    Undlader en udbyder, der i henhold til § 15, stk. 2, er udpeget som forsyningspligtudbyder, at efterkomme en afgørelse truffet af Teleklagenævnet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller undlader en forsyningspligtudbyder at betale tvangsbøder pålagt af Teleklagenævnet i henhold til stk. 1, kan Teleklagenævnet pålægge Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur at tilbagekalde udpegningen som forsyningspligtudbyder.