Teleloven § 73

 1. § 73
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skønner relevant i forbindelse med tilsyn med overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf og i forbindelse med administration, undersøgelser og konkrete afgørelser, der gennemføres og træffes efter lovens bestemmelser herom, af
  1. 1) udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,
  2. 2) udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester,
  3. 3) ejere af elektroniske kommunikationsnet,
  4. 4) udbydere af informations- eller indholdstjenester,
  5. 5) udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre,
  6. 6) fysiske og juridiske personer som nævnt i § 9 og i regler fastsat i medfør heraf,
  7. 7) tredjemænd som nævnt i § 30, stk. 4,
  8. 8) udbydere af betalingstelefoner,
  9. 9) udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester,
  10. 10) udbydere af adgangsstyringstjenester,
  11. 11) indehavere af ejendomsretten til adgangsstyringsprodukter og -systemer,
  12. 12) slutbrugere og
  13. 13) virksomheder, der meddeler en fusion, jf. § 51 a, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan hos de i stk. 1, nr. 1-8 og 10-12, forpligtede indhente oplysninger med henblik på at videregive disse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, sådan at disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur orienterer de parter, der er indhentet oplysninger fra, forud for videregivelse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.
 3. Stk. 3.
  Teleklagenævnet kan af de i stk. 1 nævnte forpligtede kræve alle oplysninger og alt materiale, som nævnet skønner relevant for sine afgørelser om overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf.
 4. Stk. 4.
  Teleklagenævnet og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan stille krav om, hvordan og i hvilken form oplysninger og materiale skal afgives.