Teleloven § 32

 1. § 32
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2-4.
 2. Stk. 2.
  Det påhviler udbydere, der i medfør af bestemmelsen i § 24, stk. 1, er tildelt numre, nummerserier, koder eller adresser i den samlede danske nummerplan, at sikre overholdelsen af regler fastsat i henhold til § 21 og vilkår fastsat med hjemmel heri, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier, koder eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.
 3. Stk. 3.
  De offentlige myndigheder og virksomheder, der i medfør af § 24, stk. 2, er tildelt koder, skal sikre overholdelsen af regler fastsat i henhold til § 21 og vilkår fastsat med hjemmel heri.
 4. Stk. 4.
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fører ikke tilsyn med størrelsen af kompensationer ydet efter § 27, stk. 4.