Teleloven § 4

 1. § 4
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester til at sikre en række grundlæggende slutbrugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, herunder om:
  1. 1) Oplysningskrav.
  2. 2) Almennyttige oplysninger.
  3. 3) Aftalers varighed og opsigelse.
  4. 4) Pakketilbud.
  5. 5) Særlige funktioner og faciliteter.
  6. 6) Tilgængelighedskrav og kompenserende tjenester for personer med handicap og oplysningskrav i forbindelse med disse tjenester.
  7. 7) Tilgængelighedskrav i forbindelse med alarmkommunikation for personer med handicap.
  8. 8) Udbyderens klagebehandling.
 2. Stk. 2.
  Ved fastsættelsen af regler i henhold til stk. 1 kan klima-, energi- og forsyningsministeren bestemme, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs adgang til at dispensere fra kravene.
 3. Stk. 3.
  Regler fastsat i medfør af stk. 1 finder ikke anvendelse på mikrovirksomheder, der udbyder nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, medmindre de også udbyder elektroniske kommunikationstjenester.