Teleloven §§ 14-19

 1. § 14
  Forsyningspligten har til formål at sikre adgang til grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til overkommelige priser.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om adgang til følgende forsyningspligtydelser:
  1. 1) En talekommunikationstjeneste på et fast sted.
  2. 2) En tilstrækkelig bredbåndsinternetadgangstjeneste.
  3. 3) Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap.
  4. 4) En udtømmende nummerfortegnelse, der indeholder samtlige numre i den samlede danske nummerplan, som er tildelt slutbrugere.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved dokumenteret behov fastsætte regler om, at der fortsat skal være forsyningspligt på ydelser, der var underlagt forsyningspligt den 20. december 2018.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at forsyningspligten skal omfatte andre ydelser end dem, der er nævnt i stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at en eller flere alment tilgængelige forsyningspligtydelser eller dele af disse, som er fastsat i medfør af stk. 2-4,
  1. 1) ikke længere skal udbydes som led i forsyningspligten eller
  2. 2) ikke eller kun i begrænset omfang skal udbydes til nye kunder som led i forsyningspligten.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætter regler om
  1. 1) omfanget af forsyningspligtydelser, jf. stk. 2-4, herunder de faciliteter og funktioner, der skal stilles til rådighed,
  2. 2) omfanget af leveringspligten, jf. § 16, og om,
  3. 3) hvorvidt forsyningspligten skal gælde for forbrugere, mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og nonprofitorganisationer eller alle slutbrugere.
 1. § 15
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om:
  1. 1) De udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende slutbrugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtydelser. Reglerne kan indeholde krav til indholdet af den kontrakt, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger, herunder
   1. a) krav om kompensations- og tilbagebetalingsordninger, som finder anvendelse, hvis kvalitetskrav, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har fastsat i medfør af § 4, stk. 4, eller § 15, stk. 3, ikke overholdes, og
   2. b) krav til eventuelle kontraktvilkår om sikkerhedsstillelse.
  2. 2) Udpegning af forsyningspligtudbydere. Reglerne kan bl.a. omfatte, hvordan udpegningen finder sted, udpegning ved offentligt udbud og udpegningens varighed.
  3. 3) Rammer for fastsættelse af vilkår for de efter stk. 2 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten. Reglerne kan bl.a. omfatte krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, som de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere, og krav vedrørende kvalitetsmålinger og offentliggørelse heraf.
 2. Stk. 2.
  På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 2, udpeger Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur en eller flere virksomheder som forsyningspligtudbydere, der forpligtes til at udbyde forsyningspligtydelser som nævnt i § 14, stk. 2 eller 3, eller som fastsat i medfør af § 14, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 3, fastsætter Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur nærmere vilkår for de i medfør af stk. 2 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten.
 1. § 16
  Udbydere, der er udpeget som forsyningspligtudbydere i henhold til § 15, stk. 2, skal levere eller udbyde de ydelser, der er omfattet af forsyningspligten, til enhver, der anmoder herom, medmindre den pågældende, der anmoder herom, gentagende og groft har misbrugt forsyningspligtydelsen og der er betydelig risiko for et fremtidigt misbrug af den pågældende forsyningspligtydelse.
 2. Stk. 2.
  En afgørelse, som er truffet af forsyningspligtudbyderen om ikke at levere forsyningspligtydelser, kan påklages til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
 1. § 17
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om:
  1. 1) Kravene til og beregning af maksimalpriser for forsyningspligtydelser som nævnt i eller fastsat i medfør af § 14, herunder rammerne for Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs fastsættelse heraf og for forsyningspligtudbyderes udarbejdelse af forslag hertil.
  2. 2) At forsyningspligtudbydere i det område, forsyningspligtudbyderen er forpligtet til at levere i, skal opkræve samme listepriser for en eller flere forsyningspligtydelser.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skal fastsætte maksimalpriser for en eller flere af de forsyningspligtydelser, som er anført i § 14, stk. 2 eller 3, eller fastsat i medfør af § 14, stk. 4. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter maksimalpriser efter forslag fra forsyningspligtudbyderne og efter regler fastsat i medfør af stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Der kan ikke fastsættes maksimalpriser, der indebærer, at forsyningspligtudbyderens omkostninger ved tilvejebringelse af forsyningspligtydelserne ikke samlet set dækkes.
 4. Stk. 4.
  Vurderer klima-, energi- og forsyningsministeren, at detailpriserne for de tjenester, som er oplistet i § 14, stk. 2, nr. 1 og 2, ikke er overkommelige for forbrugere med en lav indkomst eller ikke er økonomisk tilgængelige for forbrugere med særlige sociale behov, kan klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler, som sikrer, at sådanne forbrugere kan betale for en tilstrækkelig bredbåndsinternetadgangstjeneste og talekommunikationstjenester som minimum på et fast sted.
 1. § 18
  Forsyningspligtudbydere, der i henhold til § 15, stk. 2, er udpeget til at varetage forsyningspligtydelser omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, eller fastsat i medfør af § 14, stk. 4, har ret til at få dækket dokumenterede nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser, hvor nettoomkostninger for forsyningspligtydelser omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, dog kun dækkes, i det omfang Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur vurderer, at varetagelsen af forsyningspligten udgør en urimelig byrde for den udpegede forsyningspligtudbyder. Nettoomkostningerne opgøres samlet for de forsyningspligtydelser, som er omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, og hver for sig for de forsyningspligtydelser, som er fastsat i medfør af § 14, stk. 4. Nettoomkostningerne beregnes som forsyningspligtudbyderens underskud ved tilvejebringelse og levering af de forsyningspligtydelser, som den enkelte forsyningspligtudbyder i medfør af en udpegning i henhold til § 15, stk. 2, er forpligtet til at udbyde, med fradrag af værdien af forsyningspligtudbyderens eventuelle immaterielle fordele ved at varetage forsyningspligten. Nettoomkostninger dækkes ikke, hvis forsyningspligtudbyderens priser er unormalt lave i forhold til ydelsen.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1 nævnte dækning, herunder om
  1. 1) beregning af den i stk. 1 anførte dækning,
  2. 2) krav til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation for de i stk. 1 anførte nettoomkostninger,
  3. 3) tidsfrister for beregning og betaling af bidrag til dækning af omkostningerne, jf. stk. 4,
  4. 4) opkrævning af bidrag, jf. stk. 4, og de forpligtede udbyderes oplysningspligt i forbindelse hermed,
  5. 5) afgrænsning af kredsen af udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som i henhold til stk. 4 forpligtes til at medvirke til dækning af eventuelle nettoomkostninger,
  6. 6) anmeldelsesordninger med henblik på forudgående registrering af de udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som i henhold til stk. 4 vil være forpligtede til at medvirke til dækning af eventuelle nettoomkostninger, og
  7. 7) mulighederne for at tilbagekalde udpegningen af en eksisterende forsyningspligtudbyder i forbindelse med afholdelse af offentligt udbud som nævnt i stk. 7.
 3. Stk. 3.
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur træffer på baggrund af regler fastsat efter stk. 2 afgørelse om fastsættelse og dækning af nettoomkostninger, herunder om, hvorvidt
  1. 1) forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige dækning af nettoomkostninger som nævnt i stk. 1,
  2. 2) forsyningspligten efter Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vurdering udgør en urimelig byrde, jf. stk. 1, 1. pkt., for den udpegede forsyningspligtudbyder og
  3. 3) forsyningspligtudbyderens priser efter Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vurdering er unormalt lave i forhold til ydelsen.
 4. Stk. 4.
  Hvis nettoomkostningerne, jf. stk. 1, er fremkommet ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i § 14, stk. 2 eller 3, eller som fastsat i medfør af § 14, stk. 4, i det omfang disse forpligtelser er omfattet af direktiv 2018/1972/EU, udløser Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs afgørelse efter stk. 3 en forpligtelse for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder ydelser svarende til de i § 14, stk. 2, nr. 1 og 2, eller stk. 3, nævnte eller i medfør af § 14, stk. 4, fastsatte forsyningspligtydelser, til at medfinansiere forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter og opkræver til dækning heraf bidrag fra de pågældende udbydere.
 5. Stk. 5.
  Den i stk. 4 nævnte forpligtelse påhviler også forsyningspligtudbyderen, i det omfang denne ud over forsyningspligtydelserne på samme måde som andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester udbyder elektroniske kommunikationstjenester svarende til de i § 14, stk. 2, nr. 1 og 2, eller stk. 3, nævnte eller de i medfør af § 14, stk. 4, fastsatte.
 6. Stk. 6.
  Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5 fastsættes i finansloven og bekendtgøres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
 7. Stk. 7.
  Senest samtidig med at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur træffer afgørelse i henhold til stk. 3, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur iværksætte et offentligt udbud med henblik på eventuel udpegning af en eller flere alternative forsyningspligtudbydere efter regler fastsat i henhold til § 15, stk. 1, nr. 2, og med samme vilkår som fastsat i medfør af § 15, stk. 3, medmindre forholdet vedrørende finansiering af nettoomkostninger er indgået som en del af udpegningen af den pågældende forsyningspligtudbyder.
 8. Stk. 8.
  Hvis nettoomkostninger i henhold til stk. 1 er fremkommet ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i § 14, stk. 4, udløser Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs afgørelse efter stk. 3 en forpligtelse for staten til at dække forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger, i det omfang ydelserne ikke er indeholdt i forpligtelserne i direktiv 2018/1972/EU.
 1. § 19
  En forsyningspligtudbyder, der vil overdrage sine adgangsnetaktiver eller en væsentlig del af det til en særskilt juridisk enhed med et andet ejerskab, underretter i forvejen og uden ugrundet ophold Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur herom, sådan at denne kan bedømme, hvordan den påtænkte overdragelse vil påvirke udbuddet af forsyningspligtydelserne i § 14, stk. 2, nr. 1 og 2. Ved adgangsnetaktiver forstås den yderste del af telenettet, som kan forbinde slutbrugeren med resten af telenettet.