Statstidendeloven
Lov om Statstidende

  1. § 8
    Forskningsministeren fastsætter regler om overførsel af oplysninger i det elektroniske Statstidende til arkiv.
  1. § 10
    Overtrædelse af § 4, stk. 1, og af vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
  1. § 12
    I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret blandt andet ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992 og senest ved § 2 i lov nr. 1019 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer: