Statstidendeloven § 10

  1. § 10
    Overtrædelse af § 4, stk. 1, og af vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.