Spiritusafgiftsloven § 23

  1. § 23
    Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for told- og skatteforvaltningen oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen pålægge virksomheden at afgive den i § 21, stk. 1, omhandlede angivelse for kortere perioder end en måned. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.
  2. Stk. 2.
    Betaler virksomheden ikke forfaldne told- eller afgiftsbeløb senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan told- og skatteforvaltningen inddrage autorisationen eller registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne beløb er betalt.
  3. Stk. 3.
    Autorisationen eller registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når told- og skatteforvaltningen har fremsat krav herom i henhold til stk. 1.