Lov om hold af slagtekyllinger § 18

 1. § 18
  Producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, betaler for hver levering 640 kr. pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9. Alle producenter af slagtekyllinger betaler et årligt beløb på 580 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter § 10, stk. 1. Beløbene pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. De regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
 2. Stk. 2.
  Medmindre miljø- og fødevareministeren bestemmer andet, afholder den enkelte producent endvidere selv udgifterne i forbindelse med
  1. 1) kontrol, som Fødevarestyrelsen udøver med producentens bedrift på baggrund af en indberetning fra et slagteris embedsdyrlæge, jf. § 10, stk. 2,
  2. 2) Fødevarestyrelsen godkendelse af en redegørelse som nævnt i § 11 og
  3. 3) Fødevarestyrelsens opfølgende kontrol i forbindelse med et påbud om nedsættelse af den maksimale belægningsgrad og fastsættelse af vilkår for efterfølgende at øge belægningen igen, jf. § 12, stk. 1, og § 13.
 3. Stk. 3.
  Beløb, som opkræves i henhold til stk. 1 og 2, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.
 4. Stk. 4.
  Der er udpantningsret for de beløb, der er nævnt i stk. 1-3.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af beløb som nævnt i stk. 1 og om beregning og opkrævning af beløb som nævnt i stk. 2.