Lov om hold af slagtekyllinger § 10

  1. § 10
    Personer ansat i eller under Miljø- og Fødevareministeriet foretager løbende stikprøvekontrol af de forhold i husene, der kan have betydning for slagtekyllingernes velfærd, herunder kontrol af de fysiske rammer for dyreholdet og den daglige driftsledelse af slagtekyllingeproduktionen.
  2. Stk. 2.
    Fødevarestyrelsen foretager opfølgning på de indberetninger, som embedsdyrlægerne foretager, jf. § 9, stk. 3.
  3. Stk. 3.
    Fødevarestyrelsen fører kontrol med, om producenterne efterkommer meddelte påbud, jf. §§ 11-13.