Skovloven § 62

 1. § 62
  Afgørelser, der kan påklages efter denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven, kan påklages af
  1. 1) adressaten for afgørelsen og
  2. 2) enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser, der er truffet efter denne lovs §§ 4 og 6, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21 og 38, jf. § 11, stk. 1, samt vilkår fastsat for disse afgørelser efter § 39 kan endvidere påklages af
  1. 1) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  2. 2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  3. 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
  4. 4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser, der er truffet efter denne lovs kapitel 8 a, kan påklages af
  1. 1) de personer m.v., som er nævnt i stk. 1, og
  2. 2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2, nr. 2-4.
 4. Stk. 4.
  Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne m.v. dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.
 5. Stk. 5.
  De foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2, skal underrettes skriftligt om de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, hvis de anmoder om det.