Skovloven § 46

 1. § 46
  Regeringen kan indgå overenskomster med fremmede stater om fælles foranstaltninger til opfyldelse af lovens formål og til varetagelse af skovbrugsmæssige interesser uden for landets grænser.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af internationale overenskomster, der indgås i henhold til stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår
  1. 1) tilladelser kan meddeles efter § 6,
  2. 2) dispensationer kan meddeles efter lovens § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 26-28 og
  3. 3) godkendelser kan meddeles efter § 11, stk. 3 og 4.