Skattetvistbilæggelsesloven
Lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union

EU-voldgiftskonventionen (ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud)

 1. § 1
  Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, som ændret senest ved Rådets afgørelse af 9. december 2014 om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, gælder her i landet.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af konventionen.

Voldgiftsdirektivet (direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer)

 1. § 2
  Rådets direktiv 2017/1852/EU af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union gælder her i landet.
 2. Stk. 2.
  Den kompetente domstol, jf. voldgiftsdirektivet artikel 7, 11 og 15, er den byret, i hvis retskreds den pågældende berørte person har hjemting i Danmark.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af direktivet.

Straf

 1. § 3
  For uafhængige medlemmer af rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse samt en berørt person og dennes repræsentant finder straffelovens §§ 152 og 152 e tilsvarende anvendelse. Sagerne er undergivet offentlig påtale.

Ikrafttrædelse

 1. § 4
  Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

1) Vedrørende konvention af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) henvises til EF-tidende 1990, nr. L 225, s. 10 ff. EF-voldgiftskonventionen er ændret ved konvention af 21. december 1995 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konvention af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, jf. bilaget til bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 1999, ved protokol af 25. maj 1999 om ændring af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, jf. bilaget til lov nr. 171 af 15. marts 2000, ved konvention af 8. december 2004 om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, jf. bilaget til lov nr. 1407 af 21. december 2005 og ved Rådets afgørelse af 9. december 2014 om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, jf. EU-tidende 2014, L 358, s. 19 ff.