Sømandsloven § 67

  1. § 67
    Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den søfarende med bøde, hvis han
    1. 1) tilsidesætter sine pligter efter § 53, stk. 1, og § 62, stk. 2, 2. pkt.,
    2. 2) mod bedre vidende fremsætter eller deltager i klage som nævnt i § 56 og kontrolsyn foranlediges derved.
  2. Stk. 2.
    Overtrædelse af stk. 1 påtales kun, når rederen eller skibsføreren anmoder herom.