Revisorloven § 6

 1. § 6
  En revisor kan deponere sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Deponering forudsætter, at godkendelsen ikke er bortfaldet efter § 7, frataget efter § 8 og § 8 a, stk. 4, nr. 3, eller frakendt efter § 44, stk. 4, eller straffelovens § 79.
 2. Stk. 2.
  En revisor, der har deponeret sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen, må ikke i forretningsforhold betegne sig som »statsautoriseret revisor«, »registreret revisor« eller »godkendt revisor«. Sammensætninger eller forkortelser af disse betegnelser må ikke benyttes.
 3. Stk. 3.
  En person, der har deponeret sin godkendelse, kan ved anmodning herom blive godkendt igen, forudsat at vedkommende opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-3 og 7, og § 4, samt at vedkommende ikke har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover. § 8 a, stk. 1, og § 9, stk. 3, finder anvendelse i forbindelse med godkendelse efter deponering.
 4. Stk. 4.
  En revisor, der deponerer sin godkendelse, slettes af det offentlige register over godkendte revisorer.