Revisorloven § 8

  1. § 8
    Erhvervsstyrelsen kan fratage en revisor godkendelsen, hvis revisor har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og derover. Godkendelsen kan fratages, indtil forholdet er bragt i orden. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse efter § 52 og om fristen herfor.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsstyrelsen kan endvidere fratage en revisor godkendelsen, hvis revisoren nægter at lade sig undergive reglerne om kvalitetskontrol, jf. § 29.