Revisorloven § 7

  1. § 7
    Godkendelse som revisor bortfalder, hvis betingelserne i § 3, stk. 1, nr. l-3 eller 7, ikke længere er opfyldt.
  2. Stk. 2.
    Efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen skal revisor godtgøre at være dækket af en forsikring efter § 3, stk. 1, nr. 7. Dokumentation herfor skal være modtaget i styrelsen, senest 4 uger efter at anmodningen er meddelt. Modtages dokumentationen ikke senest ved fristens udløb, bortfalder godkendelsen.