Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 69

  1. § 69
    Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål.