Retssikkerhedsloven § 2

  1. § 2
    Loven indeholder regler for, hvordan kommunen (kommunalbestyrelsen) og statslige myndigheder på det sociale område (Familieretshuset og Ankestyrelsen) skal behandle sager efter lovgivningen.
  2. Stk. 2.
    Der kan i anden lovgivning være fastsat regler, der fraviger denne lov.
  3. Stk. 3.
    Social- og boligministeren bestemmer, på beskæftigelsesområdet efter forhandling med beskæftigelsesministeren, hvilke sager denne lov helt eller delvis skal gælde for.