Retsplejeloven § 331

 1. § 331
  Fri proces medfører for vedkommende part
  1. 1) fritagelse for afgifter efter lov om retsafgifter,
  2. 2) beskikkelse af en advokat til at udføre sagen mod vederlag af statskassen, jf. § 334,
  3. 3) godtgørelse fra statskassen for udgifter, som med føje er afholdt i forbindelse med sagen,
  4. 4) fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger og
  5. 5) i boer omfattet af § 1 i lov om ægtefælleskifte m.v. fritagelse for
   1. a) sikkerhedsstillelse for omkostninger ved boets behandling,
   2. b) betaling af partens andel af bobehandlerens salær og
   3. c) hæftelse for statskassens krav mod den anden ægtefælle, jf. § 44, stk. 1, i lov om ægtefælleskifte m.v.
 2. Stk. 2.
  Fri proces kan i bevillingen begrænses til enkelte af de i stk. 1 nævnte begunstigelser.
 3. Stk. 3.
  I boer omfattet af § 1 i lov om ægtefælleskifte m.v. gælder følgende:
  1. 1) Fritagelsen for afgifter efter stk. 1, nr. 1, omfatter ikke skifteafgift efter §§ 34 a og 34 b i lov om retsafgifter.
  2. 2) Stk. 1, nr. 2, finder kun anvendelse, når skifteretten beskikker en advokat i medfør af § 23 i lov om ægtefælleskifte m.v.
  3. 3) Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Virkningerne af fri proces omfatter hele sagen i den pågældende instans, herunder den procedure, der er nødvendig for at opnå en ny foretagelse af sagen for samme ret, samt fuldbyrdelse af afgørelsen. Virkningerne omfatter tillige de foranstaltninger, som af hensyn til forberedelsen af sagsanlægget med føje er foretaget inden meddelelse af fri proces.
 5. Stk. 5.
  Virkningerne af fri proces omfatter også behandlingen af sagen i 2. eller 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af modparten og den part, der har fri proces, helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans.
 6. Stk. 6.
  Virkningerne af fri proces ophører ikke ved en parts død.
 7. Stk. 7.
  Bevillingen kan tilbagekaldes, når de forudsætninger, under hvilke den er meddelt, viser sig ikke at være til stede eller at være bortfaldet. Når bevillingen tilbagekaldes, ophører virkningerne af fri proces.