Registreringsafgiftsloven § 7 b

 1. § 7 b
  Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4-5 c, 29 eller 29 a, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret og udføres fra landet.
 2. Stk. 2.
  Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af § 10 således:
  1. 1) For motorcykler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, eller § 4, stk. 6, som afgiften efter § 4, stk. 6.
  2. 2) For personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 6, som afgiften efter § 4, stk. 6.
  3. 3) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 2 eller 7, § 29 eller § 29 a, som afgiften efter § 5, stk. 7. Dog godtgøres afgiften af en varebil, der er afgiftsberigtiget med 95 pct., på grundlag af en afgiftssats på 95 pct.
  4. 4) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1 og 2, som afgiften efter § 5 a, stk. 1 og 2.
  5. 5) For køretøjer afgiftsberigtiget efter §§ 5 b eller 5 c som afgiften efter §§ 5 b eller 5 c.
 3. Stk. 3.
  I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst 8.500 kr. for personbiler, herunder autocampere og busser, og 4.500 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransporter.
 4. Stk. 4.
  Der kan ikke godtgøres afgift for
  1. 1) køretøjer, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 3, har mistet deres afgiftsmæssige identitet,
  2. 2) køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 7 eller ikke kan fritages for afgift efter § 7 a,
  3. 3) køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato,
  4. 4) køretøjer, der ikke er i registreringsklar stand,
  5. 5) udstyr m.v., som der ikke er betalt registreringsafgift af.
 5. Stk. 5.
  Afgiftsgodtgørelsen efter stk. 2 kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt, fratrukket 15 pct., dog mindst 8.500 kr. for personbiler og 4.500 kr. for varebiler og motorcykler.
 6. Stk. 6.
  Ved fornyet tilmelding til Køretøjsregisteret af et køretøj, for hvilket der er godtgjort afgift, beregnes afgiftsbeløbet på samme måde som godtgørelsesbeløbet efter § 7 b, stk. 2, men uden nedslag i afgiftsbeløbet.