Registreringsafgiftsloven § 7

 1. § 7
  Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, medmindre disse er omfattet af §§3 a-3 c, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt disse er omfattet af en skadesforsikring, og såfremt udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld m.v. skete skader overstiger 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, 75 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2, og 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a. Der beregnes dog ikke afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under 25.000 kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften beregnes som for nye køretøjer.
 2. Stk. 2.
  Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet eller taksator. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet, inkl. afgift, umiddelbart før uheldet under hensyn til alder, antal kørte kilometer, vedligeholdelsesstand og slitage. For motorkøretøjer, der er registreret som fabriksnye inden for det sidste år før uheldet, og som på skadestidspunktet har kørt højst 25.000 km, kan handelsværdien fastsættes til motorkøretøjets værdi som nyt, inklusive afgift.
 3. Stk. 3.
  Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet eller taksator. Opgørelsen skal indeholde samtlige udgifter til genopbygningen inkl. merværdiafgift, herunder maling og lakering. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, med anførsel af priserne på disse. Opgørelsen skal ske på grundlag af bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karrosseri.
 4. Stk. 4.
  For genopbygning af færdselsskadede køretøjer tilhørende virksomheder, der råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Den i stk. 1 nævnte grænse for afgiftspligt på 75 pct. af handelsværdien for udgiften til genopbygning af køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4 nedsættes til 65 pct., såfremt køretøjets ejer eller en ellers berettiget ikke tilbydes den efter stk. 2 fastsatte handelsværdi, når skaden er opgjort til mere end 65 pct. af handelsværdien.
 6. Stk. 6.
  Køretøjer, der efter forsikringsselskabets eller taksators opgørelse efter stk. 2 og 3 omfattes af stk. 1, og køretøjer, hvor skaden afregnes kontant og reparationen gennemføres efter ejerens eller en anden dertil berettigets bestemmelse og regning, afmeldes fra Køretøjsregisteret.
 7. Stk. 7.
  I årene 2017 og 2018 nedsættes den i stk. 1 fastsatte grænse for afgiftsfri genopbygning af motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, fra 75 pct. til 65 pct., og i 2019 nedsættes den fastsatte grænse fra 75 pct. til 70 pct.
 8. Stk. 8.
  I årene 2017 og 2018 omfatter reglen i stk. 5 motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, hvor udgiften til genopbygning af motorkøretøjet er opgjort til mere end 55 pct. og indtil 65 pct. af den handelsværdi, der er fastsat efter stk. 2, og i 2019 omfatter reglen i stk. 5 disse motorkøretøjer, hvor udgiften til genopbygning af motorkøretøjet er opgjort til mere end 60 pct. og indtil 70 pct. af den efter stk. 2 fastsatte handelsværdi.
 9. Stk. 9.
  Skatteministeren fastsætter nærmere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af stk. 1-8.