Psykologloven § 2

 1. § 2
  Ret til at få autorisation som psykolog har enhver, der her i landet
  1. 1) har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, og som
  2. 2) har gennemgået en af Psykolognævnet, jf. § 17, nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.
 2. Stk. 2.
  Ret til at få autorisation som psykolog har endvidere enhver, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i stk. 1 nævnte uddannelser.
 3. Stk. 3.
  Autorisationen efter stk. 1 og 2 meddeles af Psykolognævnet.
 4. Stk. 4.
  Autorisation kan ikke meddeles den, der opfylder betingelserne for fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1. Autorisationen kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.
 5. Stk. 5.
  For behandling af ansøgning om autorisation som psykolog betales et af social- og ældreministeren fastsat gebyr.